ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຂັນຕອນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ ຂອງ ບໍລິສັດ MTS

ກວ່າຈະມາເປັນເວັບໄຊທ ໃດໜື່ງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ… ມາເບີ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຜູ້ໃດສົນໃຈຢາກເອົາໄປປັບໃຊ້ ໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ. ເວັບໄຊທ ແຕ່ລະເວັບໄຊທທີ່ທາງ Multimedia & Technology Solution (MTS) ສ້າງຂື້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Theme ຂອງ Free ຫລື Download ເອົາ Theme ຂອງຜູ້ອື່ນມາໃຊ້…ທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກສ້າງຂຽນຂື້ນມາໃໝ່ໝົດທັງນັ້ນ ສະນັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາເລື່ອກເອົາສ່ວນສະເພາະທີ່ສຳຄັນ. ເຊີ່ງຂະບວນການເຮັດເວັບຂອງເຮົາມີຢູ່ 5 ບາດກ່າວທີ່ສຳຄັນ. 
1. ເລີ່ມຈາກ Design ຫລັງຈາກວິເຄາະຂໍ້ມູນປະເພດຂອງເວັບໄຊທ + ກັບຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ເຮົາກຳມາເລີ່ມອອກແບບ ໂດຍໃຊ້ Software Sketch App ຂອງ Mac ໃນການສ້າງ UI ແລະ UX ຂື້ນມາ.  2. ຫລັງຈາກແບບໄດ້ຖືກຍ້ອມຮັບຈາກລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ໃຊ້ ບໍລິການແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາແມ່ນການ ເອົາ ຕົວທີ່ Design ມາຂຽນ Code ພາສາ HTML ແລະ CSS ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂຄງສ້າງ ແລະ ສີສັນຂື້ນມາ ແລ້ວຈື່ງ ເອົາມາ Convert ເປັນ WordPress Theme ເພື່ອໄປໃຊ້ກັບ WordPress  3. ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງ Convert ຈາກ HTML CSS ມາເປັນ WordPress Theme ນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດລອງ ຫລື Test ກັບ WordPress ຕົວຈີ່ງເພື່ອຊອກຫາ Bug ແລະ ແກ້ໄຂ.  4. ເມື່ອໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ກໍ່ທົດສອບ Preview ເບີ່ງເວັບໄຊທ ພ້ອມກັບ ຕິດຕັ້ງ Plugin ທີ່ຈຳເປັນໃນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ.  5. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການທົດສອບການສະແດງຜົນກັບ Smartphone ແລະ tablet ເພາະການເຂົ້າເບີ່ງເວັບໄຊທ ປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຢຸ່ໜ້າຈໍຄອມ ເກືອບ 50% ແມ່ນມາຈາກການເບີ່ງຈາກອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້…. web-creation-process