1. Download App “Microsoft Outlook” ຈາກ App Store

2. ກົດ Open

3. ກົດ “Get Started”

4. ໃສ່ Email ຈາກນັ້ນ ກົດ “Add Account”

 

5. ກົດທີ່ “IMAP”

6. ເລືອກ “Use Advanced Settings” ຫລື ຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ

7. ເພີ່ມທີ່ຢູ່  “Email address”  ແລະ ຊື່ຂອງ email ທີ່ຊ່ອງ “Display Name” 

IMAP Incoming Mail Server ຂາເຂົ້າໃຫ້ໃສ່ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • host ໃຫ້ໃສ່ mail server ຕົວຢ່າງ: mail.vil.com.la
  • ຊື່ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ໃສ່ຊື່ Email ຕົວຢ່າງ: admin@vil.com.la
  • ລະຫັດຜ່ານແມ່ນໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງ email

SMTP Outgoing Mail Server ຂາອອກໃຫ້ໃສ່ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • host SMTP ໃຫ້ໃສ່ mail server ຕົວຢ່າງ: mail.vil.com.la
  • ຊື່ຜູ້ໃຊ້ SMTP ໃຫ້ໃສ່ຊື່ Email ຕົວຢ່າງ: admin@vil.com.la
  • ລະຫັດຜ່ານ SMTP ແມ່ນໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງ email

ຫລັງຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ sign in

8. ກົດ skip ໄປເລື່ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະເຂົ້າໄປໜ້າໃຊ້ງານ

ໝາຍເຫດ: ຖ້າກົດເຂົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກວດເບິ່ງຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຄືນ