ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ WordPress Web Development

ທາງ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນຫລັກສູດການສອນໃໝ່ເພືອ່ໃຫ້ສອດຄອງກັບປະຈຸບັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນສໍາລັບຜູ້ຮຽນ.
ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວ ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ ໂດຍໃຊ້ WordPress ເຊີ່ງເນື້ອໃນມີ: ການນໍາໃຊ້Wordpress ສ້າງເວັບໄຊທ, ການຂຽນ code HTML/CSS ແລະ ການສ້າງ Theme (ໃຊ້PHP) ເອົາໄປໃຊ້ກັບ WordPress. ເຮັດເວັບໄຊທຕົວຈິງຮຽນແບບເປັນ Workshop. ເລີ່ມຮຽນວັນທີ່ 06/06 – 01/07/2016 (ຫລື 1 ເດືອນ) ຈັນຫາສຸກ ເວລາຮຽນ 17:45 – 20:15 ໂມງ ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເລີ່ມ 18/06 – 21/08/2016 ເວລາ 13:15 – 16:30 ໂມງ  ທັງໝົດ 52ຊມ(ຫລື 2 ເດືອນປາຍ) . ຄ່າລົງທະບຽນແມ່ນ 1,500,000 ກິບຕໍ່ຄົນ. ດ່ວນບ່ອນນັ້ງມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ໂທສອບຖາມ 28800770, 2220 3355 ຫລື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕິ່ມເວັບໄຊທ www.mts.la  ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດລົງທະບຽນ Online ໄດ້ເລີ່ຍ
ລາຍລະອຽດການຮຽນແມ່ນສາມາດເບີ່ງໄດ້ຕາມນີ້.
[envira-gallery id=”1564″]