ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຫລັກສູດ

ຫຼັກສູດ Graphic Design

ໃນຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫຼັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ Graphic Designer ມືອາຊີບ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດວຽກສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆ ໂດຍຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການອອກແບບວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ ທຸກຂະບວນການ ໂດຍເລີ່ມສຶກສາຕັ້ງແຕ່ກົດເກນສິລະປະ ແລະ ການອອກແບບ, ຫຼັກການໃຊ້ສີ, ຫຼັກການຈັດວາງອົງປະກອບໃນວຽກອອກແບບ (Composition), ການຈັດຮູບແບບຕົວອັກສອນ (Typo Graphic) ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາວຽກດ້ານ Graphic Design, ການຈັດວາງໜ້າ (Page Layout) ໂດຍການໃຊ້ໂປຣແກມ Adobe Photoshop CS6 ຮ່ວມກັບ Illustrator ເພື່ອປະຍຸກການໃຊ້ງານ.

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 45ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 15ຄັ້ງ,ຄັ້ງລະ 3 – 4ຊມ

ຫຼັກສູດ Web Development(HTML&CSS) + WordPress (Theme creation)

ໃນຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫຼັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ ນັກອອກແບບເວັບໄຊທ໌ແບບມື້ອາຊີບ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ແບບຖືກວີທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ສະໃໝໃໝ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ໌ ເຊີ່ງຜູ້ເຂົ້າຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຂະບວນການຂອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂື້ນມາດ້ວຍການອອກແບບ Wireframe ຂອງເວັບໄຊທ໌ ການເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງພາສາ HTML ການອອກແບບໜ້າຕາເວັບໄຊທ໌ໂດຍໃຊ້ ໂປຣແກມ Photoshop , ການນຳ file PSD ໃນ Photoshop ໃຫ້ແປງມາເປັນເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍການຂຽນ code HTML/CSS,ຮຽນຮູ້ພາສາ CSS ໃນການເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ອອກມາງາມ, ການນຳໃຊ້ Inspec Element ໃນການວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງ CSS. ຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງ Theme ຂອງ WordPress ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ງານ ເຊີ່ງເປັນ CMS ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ເພາະເປັນການໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ມີຄົນພັດທະນາຫລາຍ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຢ່າງວອງໄວ. ນອກນັ້ນຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃສ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເບີ່ງຈາກ ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ເຄື່ອງ Tablet ຫລືເອີ່ນອີກແນວໜື່ງວ່າ Responsive Design.

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 51ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 20ຄັ້ງ,ຄັ້ງລະ 3 ຊມ