ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຫລັກສູດການສ້າງ Mobile Application

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 60ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 20ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 3 ຊມ


ການລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ສຳລັບຄ່າຮຽນຫລັກສູດ Mobile Application ແມ່ນ

1,500,000 ກີບ

 • ໃຊ້ຄອມບໍລິສັດ MTS 1 ຫນ່ວຍ ຕໍ່ 1 ທ່ານ ຫລື ຈະເອົາຄອມມາເອງກໍ່ໄດ້ ມີໂປຣແກມໃຫ້.
 • ມີເອກະສານບົດຮຽນເປັນ File PDF ໃຫ້ໃນເວລາຮຽນ.
 • ຕ້ອງມີໂທລະສັບຂອງຕົວເອງມານໍາ ອາດຈະເປັນ Andriod ຫລື iOS ກໍ່ໄດ້.
 • ຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານ. ຈຳນວນຄົນຕໍາສຸດຕໍ່ຫ້ອງຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 8 ຄົນຈິ່ງສາມາດເປີດສອນໄດ້.

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນ

 • ຕ້ອງຜ່ານຫລັກສູດການຮຽນຂຽນເວັບມາກ່ອນ ຫລື ເຄີ່ຍຮຽນກ່ຽວກັບ HTML/CSS/Javascript
 • ເປັນຄົນມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ App
 • ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ ໜ້ອຍໜື່ງກໍ່ດີ.
 • ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸ

ໂປຣແກມທີ່ໃຊ້ຮຽນ

 • Command line,
 • Ionic Framwork,
 • Visual Studio Editor
 • Andriod Studio / Xcode 

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດໄດ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ທັນສະໃຫມແບບມືອາຊີບ, ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະໂຄງສ້າງຂອງເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນອີນເຕີເນັດໄດ້ວ່າເວັບໄຊທ໌ເຫລົ່ານັ້ນຖືກສ້າງມາແບບໃດ.
 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດສາມາດອອກແບບເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົວເອງ ຫຼື ສາມາດດັດແປງເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ອື່ນໄດ້, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສາ HTML ແລະ CSS ແລະ ສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາ ຫຼື ສ້າງ Template ໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ພວກ CMS ໄດ້.
 • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນ, ຫຼື ຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຫຼື ຮຽນແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ ຫລື ບໍ່ຫມັນໃຈ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືນໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
 • ໃນກໍ່ລະນີທີ່ມາຮຽນຄືນແລ້ວຄົນເຕັມແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ.
 • ຜູ້ຜ່ານການອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບຍັງຢືນຜ່ານການອົບຮົມຫຼັກສູດຈາກບໍລິສັດ MTS.

 • ສາມາດສະຫມັກຮຽນໂດຍຜ່ານການ ລົງທະບຽນອອນລາຍ ຫລື ຈະເຂົ້າມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດ MTS ເລີຍກໍໄດ້
 • ກະລຸນາມາຊໍາລະຄ່າຮຽນພາຍໃນ 3 ວັນ ຫລັງຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານທີ່ແນ່ນອນ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
 • ສາມາດຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ທ່ານມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ຫລື ຖ້າຫາກບໍ່ສະດວກຊຳລະເງິນມື້ລົງທະບຽນ ຫລື ຕາມມື້ທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດມາຊຳລະຄ່າຮຽນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ທຳອິດໄດ້ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມາລົງລາຍເຊັນໄວ້ໃສ່ຟອມລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຈະຊຳລະພາຍໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໃຫ້ພິເສດນີ້.
 • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຕໍ່ໄປໄດ້.
 • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫລື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ BCEL ກໍໄດ້ ເລກທີບັນຊີ 010120000463392001 ຊື່ບັນຊີ MALYSA PHETRASY ທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ.
 • ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອື່ນທັນທີ.