ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ WordPress Web Development

ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວ ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ ໂດຍໃຊ້ Wordpress. ເຮັດເວັບໄຊທຕົວຈິງຮຽນແບບເປັນ Workshop. ເລີ່ມຮຽນວັນທີ່ 06/06 – 01/07/2016 (ຫລື 1 ເດືອນ) ຈັນຫາສຸກ ເວລາຮຽນ 17:45 – 20:15 ໂມງ ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເລີ່ມ 18/06 – 21/08/2016 ເວລາ 13:15 – 16:30 ໂມງ, ຄ່າລົງທະບຽນແມ່ນ 1,500,000 ກິບຕໍ່ຄົນ. ດ່ວນບ່ອນນັ້ງມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ໂທສອບຖາມ 28800770, 2220 3355

ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 4 ແຂວງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທາງ ບໍລິສັດ MTS ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ເຂົ້າໃຂການສ້າງເວັບໄຊທ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກ […]

ຂັນຕອນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ ຂອງ ບໍລິສັດ MTS

ກວ່າຈະມາເປັນເວັບໄຊທ ໃດໜື່ງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ… ມາເບີ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຜູ້ໃດສົນໃຈຢາກເອົາໄປປັບໃຊ້ ໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ. ເວັບໄຊທ ແຕ່ລະເວັບໄຊທທີ່ທາງ Multimedia & Technology Solution (MTS) ສ້າງຂື້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Theme ຂອງ Free ຫລື Download ເອົາ Theme ຂອງຜູ້ອື່ນມາໃຊ້

Web Design Trend

ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Trend ການອອກແບບ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ ປີ 2014 ເຮົາມາເບີ່ງກັນວ່າມີຫຍັງໃໝ່ແນ່ ແລະ ມີຫຍັງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທຂອງເຮົາໃຫ້ ທັນສະໃໝ່ຂື້ນ. ເຂົ້າມາອ່ານກັນ ໃນເວັບໄຊທ ຂອງ MTS ເລີ່ຍ…

ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວ ສຳລັບຮຽນ Graphic Design ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ

MTS ຈະໄດ້ເປີດຫລັກສູດ ການຝືກອົບຮົມໄລຍະສັນ ສຳລັບການຮຽນ ອອກແບບ Graphic ແລະ ການສ້າງເວັບໄຊທ
Graphic Design – ຮອບວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ເລີ່ມວັນທີ່ 03/05/2014 – 22/06/2014 ເວລາ 9.15 ໂມງ ຫາ 11.45ໂມງ, ຮອບວັນຈັນ ຫາ ສຸກ ເລີ່ມວັນທີ່ 05/05/2014 – 26/05/2014 ເວລາ 17.45 ໂມງ ຫາ 20.30ໂມງ
Web Development – ຮອບວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ເລີ່ມວັນທີ່ 03/05/2014 – 29/06/2014 ເວລາ 13.30 ໂມງ ຫາ 16.30ໂມງ.