ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ເມົາຕິມີເດັຍ ແອນ ເທັກໂນໂລຊີ ໂຊໂລຊັ້ນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

Multimedia & Technology Solution (MTS) Sole Co., LTD

 Tel: 856 30 5721 355

Mobile: 856 20 28800770, 5676 0088

Email: info@mts.la