ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ລົງທະບຽນຮຽນ

Student Registration

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຜູ້ລົງທະບຽນຮຽນ

ກະລຸນາພີ່ມຊື່ຂອງທ່ານເປັນພາສາອັງກິດເພື່ອອອກໃບຍັງຢືນ
ຈະເປັນ ເລກບັດນັກສຶກສາ ຫລື Passport ກໍ່ໄດ້
ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ

ຊື່ໂຮງຮຽນ ຫລື ຊື່ບໍລິສັດບ່ອນເຮັດວຽກ
ເພື່ອງ່າຍສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານ

ທ່ານຕ້ອງການລົງທະບຽນຮຽນຫລັກສູດ

ເງືອນໄຂການຮຽນ ແລະ ການຊຳລະເງິນ

  • ກະລຸນາຊໍາລະເງິນຫລັງຈາກທ່ານລົງທະບຽນແລ້ວພາຍໃນ 3 ວັນ ນັບຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອຢຶນຢັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານ, ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກ ແລະ ລົບລ້າງການລົງທະບຽນຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອຶ່ນທັນທີ ແລະ ໃນມື້ມາລົງທະບຽນ ຫລື ມື້ເປີດຮຽນກະລຸນາຖືຮູບ 1 ໃບມາພ້ອມ.
  • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫຼື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານກໍໄດ້
  • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ ສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຫນ້າໄດ້.
  • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຮຽນບໍ່ທັນຫມູ່, ຫລືຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
  • ເຊິ່ງການມາຮຽນຄືນຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງຫນ້າກ່ອນມື້ເປີດຮຽນ ຖ້າກໍລະນີທີ່ມີນັກຮຽນເຕັມ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນນັ້ນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ.