ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

Google ປ່ອຍເບື່ອງຫລັງການພັດທະນາ Project Ara ໂທລະສັບທີ່ສາມາດປ່ຽນອາໄລໄດ້