ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

Microsoft ຊື້ກິດຈະການ Nokia ສຳເລັດເປັນທາງການໃນວັນ 25 ເມສານີ້ ແລ້ວປ່ຽນຊື່ເປັນ Microsoft Mobile Oy