Hosting

Affordable, Trusted Website Hosting

ພວກເຮົາມີບໍລິການ ຮັບຝາກເວັບໄຊທ ແລະ ລົງທະບຽນໂດເມນ ເພື່ອເວັບໄຊທຂອງທ່ານ ພວກເຮົາເບີ່ງແຍ່ງ hosting ຄືກັນກັບເຄື່ອງຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຮົາ ຕ້ອງໃຫ້ໝັນໃຈວ່າລະບົບທີ່ເຮົາໃຊ້ ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສຸູງ ພ້ອມກັບຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີ່ລູກຄ້າຝາກເວັບ ກັບເຮົາ

ລາຄາ

ແພັກເກັດຝາກເວັບໄຊທ ໄວ້ກັບພວກເຮົາ

Our Features

All Hosting Plans Include 

ສ້າງອີເມວເພື່ອໃຊ້ງານ

ທ່ານສາມາດສ້າງອີເມວໄດ້ແບບບໍ່ຈຳກັດ ແຕ່ລວມກັນແລ້ວເນື້ອທີ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ package ຂອງ hosting

FTP ສຳລັບການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ FTP ໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊທ ໄດ້ງ່າຍສະບາຍ

ລະບົບ File Mnager

ລະບົບ File manager ຂອງ cPanel ໃຫ້ທ່ານຈັດການເວັບໄຊທ ຂອງທ່ານໄດ້ສະດວກສະບາຍ

ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ MySQL

ທ່ານສາມາດສ້າງຖານຂໍ້ມູນ MySQL ເພື່ອໃຊ້ໃນເວັບໄຊທຂອງທ່ານຜ່ານ interface ໄດ້ແບບສະບາຍ

ກວດສອບການເຂົ້າເບີ່ງໄດ້

ທ່ານສາມາດກວດສອບຄົນເຂົ້າເບີ່ງເວັບໄຊທ ຂອງທ່ານ ຜ່ານທາງ Awstats ຂອງ cPanel

ລະບົບປະມວນຜົນ Litespeed

ລະບົບປະມວນຜົນ PHP ແບບ Litespeed ເຊີ່ງເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການປະມວນຜົນເວັບໄຊທ ປະຈຸບັນ

Why Choose MTS Hosting?

ເປັນຫຍັງຈິງເລືອກ hosting ກັບເຮົາ? ເພາະວ່າເວລາເຮົາສ້າງເວັບໄຊທໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ ພວກເຮົາກະເລີ່ຍມີບໍລິການຮັບຝາກເວັບໄຊທພ້ອມເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໃນການບໍລິການ ແລະ ຮັບປະກັນເວັບໄຊທ ຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານ ທີ່ຝາກເວັບໄຊທກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ບ່ອນຝາກ ແຕ່ຍັງເບີ່ງເລື່ອງຄວາມປອດໄພເວັບໄຊທ ໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນນຳ.

Built to Last

Higher Traffic and Data Demanding Optimizations

Server ຢູ່ Singapore ແລະ Laos

ສູນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແມ່ນປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ ສ ປ ປລາວ ແລະ ປະເທດສິງກະໂປ ເຊີ່ງເປັນສູນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ

ການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນວ້ອງໄວ

ເນື່ອງຈາກສູນຂໍ້ມູນ Data Center ຢູ່ໃກ້ກັບ ສປປລາວ ສະນັ້ນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເວັບໄຊທ ກັບຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງຈະເຮັດໄດ້ໄວ ມາດຕະຖານ standard ແມ່ນ ບໍ່ເກີນ 50ms ເຊີ່ງເປັນມາດຕະຖານທີ່ຮ້ອງຮັບກັນ 

ລະບົບຄວາມປອດໄພສູງ

Web Hosting ແມ່ນມີລະບົບຄວາມປອດໄພສູງ ເຊີ່ງພວກເຮົາມີການເບີ່ງແຍງ ຕະຫລອດ 24 ຊມ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເວັບໄຊທ ຂອງທ່ານປອດໄພ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ດີ.

Admin Control

Better Stats. More Control

ທ່ານທີ່ໃຊ້ບໍລິການຝາກເວັບໄຊທ ກັບພວກເຮົາ ແມ່ນຈະສາມາດເຂົ້າຈັດການຄວບຄຸມ hosting ຂອງຕົວເອງໄດ້ໂດຍຜ່ານ ລະບົບ cPanel ເຊີ່ງເປັນໂປຣແກມທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນເປັນມາດຕະຖານສາກົນ. ໃຊ້ງານງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ 

ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ສ້າງອີເມວອົງກອນ ຫລື ບໍລິສັດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ສາມາດ install wordpress ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ເລີ່ຍ

ມີການເຂົ້າລະຫັດຄວາມປອດໄພ free SSL ໃຫ້ກັບທຸກເວັບໄຊທ

ລະບົບ ປະມວນຜົນເປັນແບບ Litespeed cached ເຊີ່ງໄວກ່ອນ Nginx ແລະ Apache

Satisfaction Guaranteed
ຮັບປະການຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ

24/7 ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ

ຖ້າຫາກທ່ານມີບັນຫາ ໃນການໃຊ້ງານ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.

ສາມາດປືກສາການໃຊ້ງານໄດ້ຕະຫລອດ

ຫາກທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈການໃຊ້ງານ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Whatsapp ສອບຖາມທີ່ມງານເຮົາໄດ້.

ຫາກທ່ານສົນໃຈໃຊ້ບໍລິການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ຍ

ຫາກທ່ານມີຄຳຖາມ ຫລື ສົນໃຈໃຊ້ບໍລິການ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມາໄດ້ເລີ່ຍ ຜ່ານທາງອີເມວ ຫລື whatsapp ກະໄດ້