Call: 030 5721355

ມາຮຽນອອກແບບ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທກັບພວກເຮົາ

MTS ໄດ້ສອນຫລັກສູດ ການອອກແບບ Graphic Design ແລະ ຫລັກ ສູດການພັດທະນາເວັບໄຊທ
ເຊີ່ງມີນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຝືກອົບຮົມຈາກພວກເຮົາໄປທັງໝົດແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 300 ກວ່າຄົນ
ແລະ ຫລາຍບ່ອນກໍ່ຢາກໄດ້ນັກອອກແບບທີ່ຈົບຈາກພວກເຮົາໄປເຮັດວຽກນໍາ.

ທ່ານຈະຖ້າຫຍັງ ມາຮຽນນໍາພວກເຮົາເລີ່ຍ.. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ການບໍລິການ

ສ້າງເວັບໄຊທ
ພັດທະນາແອັບໂທລະສັບ
ການອອກແບບ
ການຝືກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ
ບໍລິການເຊົ່າໂຮດສຕິງ

ຫລັກສູດການຮຽນ

ຫລັກສູດຮຽນອອກແບບ
ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ການເປັນ Graphic Designer ມືອາຊິບ ແບບທັນສະໃໝ. ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດວຽກສື່ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ໂດຍຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການອອກແບບວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ
ຫລັກສ້າງເວັບໄຊທ WordPress
ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດ ທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ການເປັນນັກອອກແບບ ເວັບໄຊທ ທັນສະໃຫມ ແບບມື້ອາຊີບ, ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ ແບບຖືກວິທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊິ ສະໃໝໃໝ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ...
ຫລັກສູດການສ້າງເວັບແອບພິເຄຊັນ
ຫລັກສູດການສ້າງເວັບໄຊທ PHP MVC FRAMEWORK ແມ່ນເປັນຫລັກສູດການຮຽນຮູ້ການສ້າງເວັບໃນຮູບແບບ ຂອງ Web Application ເຊິ່ງສາມາດນໍາເອົາໄປສ້າງເປັນເວັບໄຊທ ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້. ໂດຍຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງມີພື້ນຖານການສ້າງເວັບໄຊທມາກ່ອນຈິງສາມາດຮຽນໄດ້.

ລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນ School Management System

ລະບົບມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານໄດ້ເປັນ ຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ລະບົບສາມາດຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດການ, ຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນນັກຮຽນ, ຄູ, ອາຈານ,ຜູ້ປົກຄອງ, ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ສາມາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ

ຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນປະກອບມີ:

 • ຈັດການຂໍ້ມູນຜ່ານທາງ Computer, Tablet ແລະ Mobile.
 • ສາມາດຕິດຕາມການຮຽນ ແລະ ປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
 • ບໍລິຫານ ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ
 • ລະບົບສາມາດເລື່ອນຊັ້ນຕາມສົກຮຽນແຕ່ລະປີໄດ້.
 • ຈັດການຂໍ້ມູນນັກຮຽນ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້.
 • ລາຍງານສະຫລຸບຄະແນນປະຈໍາເດືອນຂອງແຕ່ລະເດືອນໄດ້.
 •  ເປັນລະບົບເວັບເບສ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊທ ໂຮດສຕິງ

ແພັກເກັດ Business
ເໝາະສໍາລັບເລີ່ມຕົ້ນມີທຸກລະກິດເວັບໄຊທ ຂອງທ່ານ
1.650.000 KIP/Year
 • ລົງທະບຽນຊື່ເວັບໄຊທ .com
 • ເນື້ອທີ່ສໍາລັບໃຊ້ງານ 5GB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາກັານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ມີ 5 ບັນຊີ ສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 5 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ລົງ Wordpress ໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິວ
 • ມີລະບົບບໍລິຫານ ໄດ້ເອງແບບ cPanel
 • ເຊີເວີປະເມີນຜົນ Nginx Engine, HTTP2
 • Free Let's Encrypt SSL ທຸກເວັບໄຊທ
 • 99.9% ຮັບປະການຄວາມສະຖຽນ
ແພັກເກັດ Corporate
ເໝາະສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງ
3.300.000 KIP/Year
 • ລົງທະບຽນຊື່ເວັບໄຊທ .com
 • ເນື້ອທີ່ສໍາລັບໃຊ້ງານ 10GB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາກັານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ມີ 10 ບັນຊີ ສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 10 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ລົງ Wordpress ໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິວ
 • ມີລະບົບບໍລິຫານ ໄດ້ເອງແບບ cPanel
 • ເຊີເວີປະເມີນຜົນ Nginx Engine, HTTP2
 • Free Let's Encrypt SSL ທຸກເວັບໄຊທ
 • 99.9% ຮັບປະການຄວາມສະຖຽນ
ແພັກເກັດ Enterprise 1
ເໝາະສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຫລາຍ
4.750.000 KIP/Year
 • ລົງທະບຽນຊື່ເວັບໄຊທ .com
 • ເນື້ອທີ່ສໍາລັບໃຊ້ງານ 15GB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາກັານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ບໍ່ຈໍາກັດ ສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • ບໍ່ຈໍາກັດ ຖານຂໍ້ມູນ
 • ລົງ Wordpress ໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິວ
 • ມີລະບົບບໍລິຫານ ໄດ້ເອງແບບ cPanel
 • ເຊີເວີປະເມີນຜົນ Nginx Engine, HTTP2
 • Free Let's Encrypt SSL ທຸກເວັບໄຊທ
 • 99.9% ຮັບປະການຄວາມສະຖຽນ

ນອກຈານນັ້ງທາງທິມງານຂອງພວກເຮົາຍັງຮັບ Configure Web ຫລື Email Server ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ Stand Alone Server ຫລື Server ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການເທິງ Cloud

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ບົດຄວມ

ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 4 ແຂວງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທາງ ບໍລິສັດ MTS ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ເຂົ້າໃຂການສ້າງເວັບໄຊທ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ…

ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 4 ແຂວງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 22 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທາງ ບໍລິສັດ MTS ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ WordPress ເຂົ້າໃຂການສ້າງເວັບໄຊທ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ…