ພວກເຮົາທີມງານ MTS ໄປອອກໄປທົດລອງລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວ້ສູງ ແລະ ເປັນການພາທີມງານໄປພັກພອນຫລັງຈາກເຮັດວຽກໜັກ